Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hà Trúc, sinh năm 1972; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ HỘI AN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     TỈNH QUẢNG NAM
 Số: 01/2020/QĐ-TBTK.TA                                                                    Hội An, ngày 03 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM
NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

– Căn cứ vào các Điều 384, Điều 385, khoản 2 Điều 388 và khoản 2 Điều 392 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

– Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 74/2020/TL.ST-DS  ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”, giữa:

– Người yêu cầu: Bà Phạm Thị Kim Việt, sinh năm 1978.

   Địa chỉ: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích:

Ông Hà Trúc, sinh năm 1972;

Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung thông báo: Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hà Trúc, sinh năm 1972; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Biệt tích từ sau tháng 3 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hà Trúc ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; để giải quyết việc bà Phạm Thị Kim Việt, sinh năm 1978; địa chỉ: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hà Trúc mất tích. Nếu ai biết tin tức gì về ông Hà Trúc thì đề nghị báo tin cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong thời hạn 04 (Bốn) tháng kể từ ngày đăng (phát) thông báo lần đầu tiên, nếu ông Hà Trúc không có mặt, thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tuyên bố ông Hà Trúc mất tích theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, Thông báo tìm kiếm người bị tuyên bố mất tích phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và phát sóng trên Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong 03 (Ba) ngày liên tiếp.

3. Chi phí cho việc đăng phát thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết do người yêu cầu chịu.

Nơi nhận:                                                                                                       THẨM PHÁN
– VKSND TP Hội An;
– Các đương sự;                                                                                                 (đã ký)
– Lưu hồ sơ.

                                                                                                                    Huỳnh Thị Bích Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Trần Thị Trà My, sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 23, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                        …

X