Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh ngày 08/8/1985; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 2/6 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 9, khối Phong Thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THÀNH PHỐ HỘI AN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      TỈNH QUẢNG NAM       Số: 02/2021/QĐ-TA                              …

Xem chi tiết »
X