Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 30/11

Sáng Chủ trì họp cơ quan Họp cơ quan Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày: 01/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày: 02/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Dân sự Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày: 03/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan  Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày: 04/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày: 05/12

Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 06/12
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X